قیمت چسب یک دو سه آکفیکس (تومان)

تاریخ

قیمت (تومان)

1401/2/1 72500
1401/5/1 83300
1401/6/1 83000
1401/9/1 83000
1401/11/1 89000
1402/2/1 125000 (قیمت روز)

 

با توجه به آخرین تغیرات قیمت چسب یک دو سه آکفیکس و تغییرات ارز، قیمت چسب آکفیکس روند افزایشی داشته است و از 89000 تومان به 125000 تومان رسیده است.